Naudingos alaus savybės - Daržovės

Alus netenka riebalų. Alkoholis ir Sportas - Atletišvadzgirys.lt

Turinys

  Alus saugo nuo uždegimų Peržiūrų skaičius: Ins­bru­ko Aust­ri­ja uni­ver­si­te­to me­di­ci­nos cen­tro spe­cia­lis­tas Dit­ma­ras Fju­čas ir jo ko­le­gos tvir­ti­na, kad alus, kaip ir rau­do­na­sis vy­nas bei ža­lio­ji ar­ba­ta, sau­go nuo už­de­gi­mų.

  alus netenka riebalų

  Moks­li­nin­kai pa­žy­mi, kad svei­ka­tą taip pat vei­kia alus netenka riebalų be­al­ko­ho­li­nis alus. La­bo­ra­to­ri­niai ban­dy­mai, ku­riuos at­li­ko Ins­bru­ko bio­cen­tro ko­man­da, pa­ro­dė, kad alaus sa­lyk­las blo­kuo­ja ne­ga­ty­vius che­mi­nius pro­ce­sus ir ska­ti­na pro­tei­no ga­my­bą.

  O pro­tei­nas, kaip ži­nia, yra vie­nas pa­grin­di­nių imu­ni­nės sis­te­mos sti­mu­lų.

  numesti svorio clickbait

  Alaus sa­lyk­las ma­ži­na ami­no­rūgš­ties trip­to­fa­no skai­dy­mą­si, ku­ri yra efek­ty­vus na­tū­ra­lus alus netenka riebalų, ak­ty­vi­na sme­ge­nų veik­lą ir ska­ti­na se­ro­to­ni­no — lai­mės hor­mo­no — ga­my­bą.

  Aust­ri­jos moks­li­nin­kai yra įsi­ti­ki­nę, kad bū­tent šios sa­vy­bės yra alaus ra­mi­na­mo­jo po­vei­kio pa­grin­das.

  ar šlapinimasis padeda numesti svorio nacionalinis ir numesti svorio

  Moks­li­nin­kai taip pat pri­me­na, kad be­sai­kis alaus var­to­ji­mas ken­kia svei­ka­tai. Jie re­ko­men­duo­ja ger­ti be­al­ko­ho­li­nį alų, nes jis nė­ra kenks­min­gas, o, be to, tu­ri tas pa­čias sa­vy­bes.

  im 48 ir reikia numesti svorio