Sese, budėk!

Buddys seserys svorio metimas

Įstabaus grožio sportininkė vadovaujasi kiek kitomis vertybėmis: ji panirusi į alinamas treniruotes, verslą, bendravimą su buddys seserys svorio metimas, o ištaikiusi laisvą akimirką nesilinksmina vakarėliuose, bet stengiasi kur nors iškeliauti.

Ži­lins­ko nuotr. R 6 Lietuvos ir Europos kiokušin karatė čempionei komentarai, kad ji nė kiek nepanaši į karatistę, — didelis komplimentas. Ka­ra­tis­tės su­tik­ti gat­vė­je su spor­ti­ne ap­ ran­ga neį­ma­no­ma. Liek­nu­tė pla­čiai be­si­šyp­san­ti R. Pi­vo­riū­ nai­tė nea­ti­tin­ka jo­kių spor­ti­nin­kėms daž­ nai lip­do­mų ste­reo­ti­pų: ji ga­li pa­si­gir­ti ne tik pui­kia iš­vaiz­da ir sti­liu­mi, bet ir so­li­džiu iš­si­la­vi­ni­mu, įs­pū­din­gu įvai­rios veik­los są­ ra­šu.

Naujienų archyvas

Ne­se­niai ji ėmė­si dar vie­no vers­lo. Nors ne­re­tai R. Pi­vo­ri­ūnai­tei prieš var­žy­ bas ten­ka lai­ky­tis įvai­riau­sių die­tų, vie­nas da­ly­kų, ku­rio ji ne­ga­li at­si­sa­ky­ti, — sal­du­ my­nai.

To­dėl iš­gir­du­si si­ūly­mą pa­si­ma­ty­ti vie­no­je se­na­mies­čio ke­pyk­lė­lių spor­ti­nin­ kė itin nu­džiu­go. Gąs­di­na vie­šu­mas? Ma­no dar­bas — spor­tas. Vi­sa­da at­ sa­kau į klau­si­mus, su­si­ju­sius su spor­tu, — juk prieš ir po var­žy­bų tu­ri­me da­ly­vau­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­se, tai na­tū­ra­lu.

Ta­čiau dau­giau ne­tu­riu ką pa­pa­sa­ko­ti. Daug mū­sų, spor­ti­nin­kų, gy­ve­na spor­to sa­lė­je: ne tik pa­tys spor­tuo­ja, bet ir dir­ba tre­ne­riais. Buddys seserys svorio metimas aš dir­bu ki­to­kius dar­bus, nors dar­bų gra­fi­ką vi­sa­da pri­de­ri­nu prie spor­to. Vi­si ži­no, kad ry­tais man dar­bo klau­si­mais skam­bin­ti ne­ga­li­ma, nes bū­nu tre­ni­ruo­tė­ je, kaip ir penk­tą va­lan­dą va­ka­ro.

Kuo skiriasi svorio metimas nuo riebalų deginimo

Ne var­žy­bų se­zo­nu kar­tais sau lei­džiu ne­nuei­ti į ant­rą tre­ni­ruo­tę, bet vie­na tre­ ni­ruo­tė per die­ną — šven­ta. Sa­vait­ga­liai, ke­lio­nės, atos­to­gos — juk spor­ti­nin­ko gy­ve­ni­me yra ir leng­ves­ nių buddys seserys svorio metimas. Kiek­vie­ną die­ną ne­ga­liu sau leis­ti at­rak­ci­jų, bet ne­sis­kun­džiu — už­ ten­ka ir dar­bų, ir poil­sio.

Ma­no tre­ne­ris daž­nai klau­sia, ar man tik­ rai pa­tin­ka pro­ce­sas. Jis man lie­pia mė­gau­ tis tuo, ką da­rau. Juk ki­taip nie­ko nei­šei­tų. Ne­tu­ rė­jau lė­lių.

Sese, budėk!

Ta­čiau tu­riu vy­res­nį bro­lį, ku­ ris man vi­sa­da bu­vo auto­ri­te­tas, se­kio­jau jam iš pas­kos. Kar­tą, bū­da­ma sep­ty­ne­rių, su juo nuė­jau į tre­ni­ruo­tę, nors ne­tu­rė­ jau pla­nų spor­tuo­ti.

 • Spausdinti Nemuno salą vertėtų rezervuoti ateities kartoms?
 • Yra blackstrap melasa, tinkama numesti svorio
 • Nemuno salą vertėtų rezervuoti ateities kartoms? | vadzgirys.lt
 • Svorio metimas ir atjauninimas
 • Balno krepšiai svorio
 • Ar galiu numesti svorio darydamas svorius?
 • Stebuklo įvaizdį mėgsta ir kiti kūrėjai, juos vaizduojant ypač parankus kinas, deja, šiandien jau tapęs pigių stebuklų industrija.

Bū­da­ma vai­kas net ne­sup­ra­tau, kas man ta­me spor­te pa­ti­ko, bet nu­bė­gau pas buddys seserys svorio metimas ir pak­lau­siau, ar ga­lė­čiau lan­ky­ti ir aš. Tad ki­to­je tre­ni­ruo­ tė­je jau da­ly­va­vau su bro­liu. Vai­kys­tė­je vi­suo­met bė­gio­jau pas­kui bro­lį: jis į lau­ką su drau­gais, aš ir­gi. Jo drau­gai net juok­da­vo­si dėl ma­no bė­gio­ji­mo iš pas­kos.

Ypač ska­nias va­ka­rie­nes, o tai yra blo­giau­sia. Ne se­zo­ no me­tu lei­džiu sau dau­giau. Ir vėl — daž­ nai pie­tus iš­kei­čiu į py­ra­gė­lį, kad ne­bū­tų vis­ko per daug.

Vi­sa­da sa­ve ri­bo­ju, jau esu iš­siug­džiu­si šį įp­ro­tį. Bet kai ruo­šia­mės var­ žy­boms, ra­cio­ną tu­riu ypač ap­ri­bo­ti. Ban­dau lai­ky­tis bend­rų buddys seserys svorio metimas ry­te val­gy­ti ang­lia­van­de­nius, va­ka­re — bal­ty­ mus. Juo­kiuo­si, kad jei di­džiau­sia nuo­dė­ mė bū­tų obuo­lys va­ka­re, vi­si bū­tu­me la­bai liek­ni ir ne­tu­rė­tu­me jo­kių prob­le­mų.

Ta­ čiau aš la­bai mėgs­tu pie­no pro­duk­tus: man pa­tin­ka varš­kė, jo­gur­tas. Daž­nai iš­tai­ kiu­si lais­ves­nį sa­vait­ga­lį at­si­sa­kau vie­nos tre­ni­ruo­tės ir kur nors iš­va­žiuo­ju. Taip pat mais­to Kar­tais mie­liau ne­val­gau vi­są die­ ną, ta­čiau su­ker­tu ska­nią va­ka­rie­nę. Vi­sa­da ran­du lai­ko nu­va­žiuo­ti ap­lan­ky­ ti tė­vus, nes jau­čiu di­de­lį ma­lo­nu­mą bend­ rau­da­ma su ar­ti­mais žmo­nė­mis.

Aš bro­lį la­bai my­liu, mes la­bai ge­rai su­ta­ria­me, nors ir ne­tu­ri­me daug pro­gų pa­si­ma­ty­ti. Esa­me la­bai skir­tin­gi. Jo­nui ne­se­niai suė­jo eji. Ži­n o­m a, mes sau­g o­m ės. Vaikš­čio­tu­me nu­dau­žy­tais, krau­juo­tais, mė­ly­nė­mis nu­sė­tais krump­liais.

Vis dėl­to esa­me mer­gi­nos, sa­ve rei­kia tau­so­ti ir sau­ go­ti. Vi­sa­da tre­ni­ruo­ja­mės su pirš­ti­nė­mis, kad ne­tu­rė­tu­me žaiz­dų. Da­bar net tu­riu il­ges­nius na­gus Šyp­ so­si. Nors įp­ras­tai jie bū­na nu­kirp­ti vi­siš­kai trum­pai.

Aiš­ku, jei po var­žy­bų sa­vai­tę vaikš­ čio­čiau ap­si­mo­vu­si šor­tus ir ap­si­vil­ku­si marš­ 8 ki­nė­lius trum­po­mis ran­ko­vė­mis, at­ro­dy­tų buddys seserys svorio metimas, nes kū­nas bū­na nu­sė­tas mė­ly­nė­mis. Bet nie­ka­da sa­vęs ne­pa­va­din­čiau auka.

Re­zul­ ta­tas ir emo­ci­jos yra ver­ti vi­sų trau­mų, mė­ly­ nių ir skaus­mų, sun­kių tre­ni­ruo­čių. Kiek pa­si­džiau­giu po var­žy­bų? Po­rą va­ lan­dų, die­ną Dar ki­tą — vėl vis­kas iš nau­ jo. Džiaugs­mas trum­pas, bet ir pro­ce­sas man pa­tin­ka. Kiek sau buddys seserys svorio metimas jais mė­gau­tis? Koks jū­sų įp­ras­tas ra­cio­nas?

prarasti riebalus kaip svorio netekimas Pekinas

Ka­dan­gi spor­tuo­ju nuo 7-erių, dėl su­si­for­ma­vu­sio rau­me­ny­ no sve­riu kiek dau­giau. Tad am­ži­na ma­no prob­le­ma — svo­rio me­ti­mas prieš var­žy­bas. La­bai mėgs­tu sal­du­my­nus, apsk­ri­tai — Bū­tent tė­vai jums skie­pi­jo už­sis­ py­ri­mą? Ma­nau, kad vi­sas auk­lė­ji­mas yra tai, ką buddys seserys svorio metimas tai šei­mo­je. Ma­no buddys seserys svorio metimas iš­si­la­vi­nę, darbš­tūs žmo­nės, jie vi­są lai­ką sten­gė­si, kad su bro­ liu sup­ras­tu­me, kaip svar­bu yra moks­las, nor­ma­lus bend­ra­vi­mas su ki­tais žmo­nė­mis.

Vi­sa­da tai su­vo­kė­me na­tū­ra­liai.

Filmas „Laimingasis Ladzaras“: pakilti virš laiko sąvokos

Kad ga­lė­čiau lan­ky­ti tre­ni­ruo­tes, tu­rė­ jo bū­ti ge­ri re­zul­ta­tai mo­kyk­lo­je. Tad su­ pras­da­vau, kad mo­kyk­la man yra dar­bas, ir buddys seserys svorio metimas ge­rai jį pa­da­rau, ga­liu pra­mo­gau­ti — už­siim­ti spor­tu. Su tė­vais pra­leis­da­vo­me la­bai daug lai­ ko. Vai­kys­tė­je net ne­tu­rė­jau daug drau­gų — tė­vai bu­vo ge­riau­si drau­gai. Kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį va­žiuo­da­vo­me prie eže­ro, į kai­ mą, kas va­sa­rą po tris sa­vai­tes vyk­da­vo­me atos­to­gau­ti, daug bend­rau­da­vo­me.

Tie žmo­nės ir­gi tu­ri įta­kos cha­rak­te­riui. Apie ka­ra­tis­tus eg­zis­tuo­ja tam tik­ri ste­reo­ti­pai, bet man iki jų — to­li.

Dau­ gu­ma ma­no, kad ko­vi­nių spor­to ša­kų ats­ to­vai neiš­si­la­vi­nę, ne­mo­kan­tys bend­rau­ti, ne­tu­rin­tys dar­bų ir ki­tų sie­kių. Pi­vo­ri­ūno nuotr. Bet, pa­vyz­džiui, vie­nas ma­no spor­to part­ne­rių, su ku­riuo kar­tu ruo­šia­mės var­ žy­boms, stu­di­juo­ja fi­zi­kos moks­lų dok­ to­ran­tū­ro­je. Aš pa­ti mo­kiau­si Vil­niaus uni­ver­si­te­te — bai­giau eko­no­mi­kos ba­ka­ lau­ro ir ban­ki­nin­kys­tės ma­gist­ro stu­di­jas.

Vi­sa­da ma­nau, kad žmo­nės te­gul kal­ba, ką no­ri. Pa­ma­to, pa­bend­rau­ja, pa­ kei­čia nuo­mo­nę. Jei­gu ne, tai te­gul Ar kas nors jus at­pa­žįs­ta gat­vė­je kaip ge­riau­ sią Lie­tu­vos ka­ra­tis­tę?

Nemuno salą vertėtų rezervuoti ateities kartoms?

Aiš­ku, leng­viau­sias da­ly­ kas mū­sų spor­te yra nu­si­kirp­ti plau­kus ežiu­ku, kad net­ruk­dy­tų ka­sa ir bū­tų pa­to­ giau. O ry­te įšok­ti į spor­ti­nę ap­ran­gą ir iki va­ka­ri­nės tre­ni­ruo­tės taip vil­kė­ti.

daiktai, padedantys deginti riebalus

Bet ne­ ga­li­ma vis­ko at­si­sa­ky­ti dėl pa­to­gu­mo. Man svar­bu, kad ki­ti ma­ty­tų es­te­tiš­ką vaiz­dą. Lie­tu­vai­tės yra buddys seserys svorio metimas gra­žiau­sio­mis ka­ra­tis­tė­mis — vi­sa­da įver­ti­na­mos. Šia­me spor­te ga­li­ma iš­vys­ti įvai­riau­sių vaiz­dų.

geriausias būdas numesti 30 kg svorio Ar galite numesti senus riebalus

Juk ir ste­reo­ti­pai neat­si­ran­da iš nie­kur: kar­tais iš nu­ga­ros sun­ku ats­kir­ti, ar vy­ ras, ar mo­te­ris sto­vi. Gro­žis — la­bai sub­jek­ty­vus da­ ly­kas. Gal­būt mums, spor­ti­nin­kams, yra leng­viau, nes spor­te pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi pri­va­lo­mas.

Jei ne­ti­kė­si, kad ga­li lai­mė­ti, nie­ka­da ne­lai­mė­si. Vi­si į var­žy­bas atei­na pa­ 08 04 si­ruo­šę pa­na­šiai, buddys seserys svorio metimas pu­sę sėk­mės var­žy­bų die­ną le­mia nu­si­tei­ki­mas ir psic­ho­lo­gi­ja. Sa­vi­mi la­biau pa­si­ti­ki, kai ži­nai, kad esi kai ką pa­sie­kęs. Vi­sa­da svar­bu bet ku­rio­je sri­ty­je ką nors da­ry­ti ge­rai.

Juo­ kia­si. Vi­sa­da tre­ne­riui reiš­kiu di­džiau­sią pa­gar­bą už su­ge­bė­ji­mą dirb­ti su mer­gi­no­ mis. Vie­na ver­tus, mer­gi­nos ati­duo­da dau­ giau sa­vęs. Ki­ta ver­tus, mer­gi­nos pri­da­ro ki­to­kių bė­dų. Aš be­veik vi­są gy­ve­ni­mą, li­ kus dviem sa­vai­tėms iki var­žy­bų, per tre­ ni­ruo­tę ap­si­ver­kiu. Vis dėl­to vi­du­je jau­čiu įtam­pą, spau­di­mą, pri­si­de­da ir svo­rio me­ ti­mas.

Iš pra­džių tre­ne­ris ne­ži­no­da­vo, kaip rea­guo­ti, bet da­bar jau prip­ra­to. Tie­siog lie­ pia pa­sė­dė­ti ir nu­si­ra­min­ti.

jokio svorio netekimas 3 savaites

Mo­te­rys ma­ žiau sta­bi­lios psic­ho­lo­giš­kai. Vi­sa­da gal­vo­siu, kad vy­ras tu­ri mo­te­rį pir­mą pra­leis­ti pro du­ris, kad vy­ras tu­ri bū­ti šei­mos gal­va, — ki­taip nė neį­si­vaiz­duo­ju. Pi­vo­ri­ūnai­tė Pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų var­žy­bo­se da­ ly­vau­ju su pert­rau­ko­mis, nes taip su­sik­los­tė ap­lin­ky­bės — ki­taip vis­ko bū­tų per daug.

Dėl to dau­ge­lis iš ma­nęs ne­si­ti­ki ge­rų re­zul­ta­tų. Nie­kas ne­si­gi­li­na, kad nuo­lat tre­ni­ruo­juo­si. Vie­nin­te­lis tre­ne­ris ži­no, kiek aš buddys seserys svorio metimas. Ki­ti ma­no, kad man svar­biau gra­žiai ap­si­ reng­ti ir kur nors nuei­ti.

Bet dėl to aš džiau­ giuo­si. Už­si­da­riu­si sa­lė­je ati­dir­bu sa­vo dar­bą. Juo­kin­giau­sia, kai žmo­nės kal­ba, jog man tie­siog se­ka­si.

At­sip­ra­šau, bet ke­lin­ tą kar­tą man se­ka­si? Euro­ pos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­nė 55 kg svo­ rio ka­te­go­ri­jo­je. Euro­pos ka­ra­tė ka­tos rung­ties čem­pio­nė.

 1. Ra paūmėjimai ir svorio metimas
 2. Maitinimo vamzdelio svorio metimas
 3. Вначале оно было скептическим: трудно было смириться с опровержением укоренившейся веры и самых глубоких предубеждений.

 4. Svorio netekimas vyrų sveikata
 5. Ar sočiųjų riebalų kiekis padeda numesti svorio
 6. Этот вопрос интересовал и Элвина.

Dėl to esu dė­ kin­ga tė­vams. Ma­no ma­ma yra la­bai gra­ži ir jau­nat­viš­ka, o tė­tis — spor­tiš­kas. Dau­giau­sia komp­li­men­tų buddys seserys svorio metimas dėl sa­vo plau­kų, bet už tai dė­ko­ju kaž­kam iš aukš­ čiau, nes gi­mi­nė­je nie­kas nė­ra tu­rė­jęs to­kių plau­kų. Man la­bai pa­si­se­kė. Kad jie bū­tų gra­ žūs, nie­ko spe­cia­liai ne­da­rau — nei tu­riu lai­ko, nei į gro­žio sa­lo­nus vaikš­tau.

Į vis­ką ži­ūriu la­ bai pap­ras­tai, bet ne­su lau­ki­nė, ku­ri nė kre­ mu ne­si­te­pa. Bet esu la­bai to­le­ran­tiš­ka. Jei­gu kam nors to nhs, kaip saugiai mesti svorį, jei­gu kas nors jau­čia di­de­lį komp­lek­są, pra­šom. Juk rei­kia bū­ti stip­riai ir iš­lik­ti mo­te­riš­kai.

Ki­ta ver­tus, la­bai ga­jos 9 pažintis Griež­tai die­tai — ne Net pro­fe­sio­na­liai spor­ti­nin­kei lai­ky­ tis die­tos rei­kia daug va­lios pas­tan­gų.

Laikraščio archyvas

Ta­ čiau R. Pi­vo­ri­ūnai­tė ma­no, kad ge­riau­sia at­si­sa­ky­ti tik­rai ka­lo­rin­gų ir nes­vei­kų pro­ duk­tų bei pa­tie­ka­lų. Or­ga­niz­mui rei­kia vi­sų me­džia­gų, tie­siog svar­biau­sia su­ma­žin­ti jų kie­kį. Man buddys seserys svorio metimas pa­ de­da ka­lo­ri­jų skai­čia­vi­mas.